Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden van toepassing op autorijlessen.


Definities

Werkdag: Hoewel er op zaterdag sporadisch lessen kunnen plaatsvinden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden de zaterdag niet als werkdag gezien. Werkdagen zijn dus Maandag tot Vrijdag.

Opleider: Erik Bogaert Opleidingen is geregistreerd bij de KBO met nummer 0695.523.949 in de rechtsvorm van eenmanszaak. Maatschappelijke zetel op de Beukenstraat 39, 9060 Zelzate. Iedere lesgever bij Erik Bogaert Opleider valt onder de definitie van opleider.

Leerling: De natuurlijke persoon die wordt ingeschreven voor het volgen van rijlessen.

Toepasselijke voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen opleider en leerling. Deze algemene voorwaarden zijn voorzien van een versie datum. De van toepassing zijnde versie is die waarnaar op de factuur wordt verwezen. Bij wijziging van de algemene voorwaarden blijft de versie vermeld op de factuur van toepassing.

Verantwoordelijkheden leerling en begeleider

Inschrijven kan via het registratie formulier op de website waarbij men zich via die weg akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. Indien de inschrijver via de website echter minderjarig is zal een ouder of voogd zich schriftelijk akkoord moeten verklaren met deze voorwaarden voor de eerste les begint. Inschrijven via andere weg gaat gepaard met een schriftelijk versie van deze voorwaarden.

Leerling bestuurders moeten beschikken over een geldig voorlopig rijbewijs en dit tijdens de les bij zich hebben. Begeleiders moeten beschikken over een geldig rijbewijs voor categorie B en dit bij zich hebben. Begeleiders moeten vermeld zijn op het voorlopig rijbewijs van de leerling model 36 of model 12, of voldoen aan de voorwaarden van begeleiders ingeval van een model 18. In geval van een examenbegeleiding moet er naast een geldig voorlopig rijbewijs ook een nog geldig theorie-examen zijn. Het niet bij zich hebben van deze documenten of documenten die niet geldig zijn is geen reden voor uitstel of terugbetaling van de lessen of examenbegeleiding.

Ook na het bekomen van het voorlopig rijbewijs dienen leerling en begeleider blijvend te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dus indien leerling of begeleider niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen kan de les worden uitgesteld tot wanneer opnieuw aan de voorwaarden wordt voldaan. Wanneer leerling of begeleider blijvend niet aan de voorwaarden kunnen voldoen is dit geen reden voor terugbetaling.

In het lesvoertuig is het verboden te roken. Alle inzittenden dienen zich bovendien te onthouden van alcohol of drugsgebruik zowel tijdens als voorafgaand aan de les. Als er tekenen van alcohol of drugsgebruik zijn, kan de les niet doorgaan en is dit geen grond voor uitstel of terugbetaling. De beoordeling hiervan ligt geheel bij de lesgever.

De leerling dient alle maatregelen m.b.t. de Covid 19 na te leven. Bij tekenen van ziekte kan de les worden uitgesteld. Vertoont de leerling op het moment zelf tekenen van ziekte heeft de opleider de optie de les uit te stellen. De beoordeling hiervan ligt geheel bij de lesgever.

Geen attesten mogelijk

Lessen bij Erik Bogaert Opleidingen kunnen niet gebruikt worden om een attest te bekomen welke door de overheid in sommige gevallen verplicht wordt gesteld. Het betreft onder meer:

  • een attest van 20 uur voor het bekomen van een voorlopig rijbewijs model 18.
  • een attest van 6 uur verplicht na 2 mislukte examens.
  • een attest van 6 uur verplicht na een vervallen voorlopig rijbewijs.
  • een attest van 12 uur theorie verplicht na 2 mislukkingen.

en ieder ander attest welke alleen door erkende rijscholen mag worden afgeleverd.

Indien door Erik Bogaert Opleidingen in de toekomst alsnog rijlessen of theorielessen met rijschool-erkenning worden aangeboden, hetzij door samenwerking met een bestaande erkende rijschool hetzij door een eigen erkenning, kunnen reeds genomen lessen ook niet worden gebruikt voor het bekomen van een van die attesten, ook niet na bijbetaling.

Examenbegeleiding is alleen mogelijk met een voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12, examenbegeleiding in geval van een vervallen voorlopig rijbewijs is niet mogelijk.

Betaling.

Rijlessen dienen ten laatste 5 werkdagen vooraf te zijn betaald. Bijvoorkeur door overschrijving op het bankrekeningnummer: BE43 9733 9429 2001 Wanneer rijlessen geen 5 werkdagen vooraf zijn betaald kunnen deze aan andere klanten worden aangeboden. Indien er vervolgens toch nog een betaling gebeurt en de les is nog beschikbaar kan deze doorgaan. Is de les niet meer beschikbaar kan de leerling kiezen tussen het opnieuw inplannen of een terugbetaling. Rijlessen die worden afgesproken binnen de 5 werkdagen vooraf moeten direct worden betaald hetzij door overschrijving hetzij contant.

BTW

Erik Bogaert Opleidingen is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk. In de prijzen vermeld op de website zit dus geen btw omdat die niet van toepassing is.

Annulering en verplaatsing van lessen

Rijlessen die minstens 5 werkdagen vooraf worden besteld en gepland kunnen worden geannuleerd tot 5 werkdagen vooraf met terugbetaling indien reeds betaald. Bij annulering binnen de 5 werkdagen vooraf is er geen terugbetaling. Lessen kunnen kosteloos worden verplaatst tot 5 werkdagen vooraf, daarna moet er een extra les worden genomen. Rijlessen die binnen de 5 werkdagen worden besteld en gepland kunnen worden geannuleerd op ieder moment maar in dit geval is er echter geen terugbetaling indien de les reeds betaald is op het moment van de annulering.

Overmacht

Bij de leerling: Indien een les niet kan doorgaan door een geval van overmacht bij de leerling kan de les kosteloos later opnieuw worden ingepland. De situatie van overmacht moet wel worden aangetoond. Bijvoorbeeld bij ziekte door een doktersattest.

Bij de opleider: Indien een les niet kan doorgaan door een geval van overmacht bij Erik Bogaert Opleidingen kan de les opnieuw worden ingepland. Is de leerling gebonden aan een examendatum zal eventueel een ander rijopleider of rijschool worden gezocht om de examenbegeleiding over te nemen. Een eventueel verschil in kostprijs is dan voor rekening van Erik Bogaert Opleidingen. Indien de situatie van overmacht langer dan 15 werkdagen duurt heeft de leerling de optie om te annuleren met terugbetaling.

Vanuit de overheid: Indien rijlessen worden verboden door de overheid op basis van de situatie met de Covid 19 pandemie is dit ook een geval van overmacht. De lessen kunnen worden hervat zodra terug toegelaten en voor zover de planning het toelaat. Het is mogelijk dat de leerling wordt gevraagd een recente negatieve Covid test voor te leggen alvorens de lessen te hervatten. Indien het verbod langer dan 25 werkdagen duurt heeft de leerling de optie om te annuleren met terugbetaling.

Kosten anders dan de rijles zelf

Tijdens lessen zijn eventuele verkeersboetes voor rekening van de opleider. Tijdens een examenbegeleiding echter zijn de kosten van verkeersboetes voor rekening van de leerling.

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en vermeld op de factuur wordt de tijd nodig voor verplaatsing voor, na of tussen 2 lessen niet in rekening gebracht en valt deze niet onder de lestijd. Verplaatsingen tijdens de les waarbij de leerling niet achter het stuur plaatsneemt vallen ook niet onder de lestijd met uitzondering van demonstraties door de lesgever die integraal onderdeel zijn van de les.

Versie

Aan deze versie van de algemene voorwaarden kan worden gerefereerd als versie 18 Okt 2020